Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä -hanke

Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä -hankkeessa kolme pohjoista seuraa Kemin Lämärit ry, Oulun Kärpät 46 ry ja Rovaniemen Kiekko kehittävät uusia palvelupolkuja yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.

Kevyet palvelupolut ovat ennakoivia ja ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään nuorten joutuminen lakisääteisten palveluiden piiriin. Nykyisten palveluiden piirissä on paljon nuoria, joiden eteenpäin auttamiseksi riittää huomattavasti kevyemmät omaehtoista aktiivisuutta tukevat palvelut. Palveluun ohjaus tapahtuu julkisen sektorin toimesta, mutta toteuttajana ovat kolmannen sektorin toimijat.

Harrastustoiminnalla nähdään olevan hyvinvointia ja osallisuutta lisäävä merkitys. Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä rakennetaan ennakoivia hyvinvointipalvelupolkuja. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan käytännössä kolmannen sektorin palvelutuotanto- ja palveluosaamista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilla. Lisäksi etsitään uusia yhteistyömahdollisuuksia perinteisten julkisen sektorin hyvinvointialojen (sosiaali- ja terveys) sekä ennakoivaan työhön luontaisesti panostavan koulun kanssa.

Kemissä, Oulussa ja Rovaniemellä toteutettavat pilotit muodostuvat paikallisten tarpeiden mukaisiksi. Hankkeessa tehtävät kokeilut edellyttävät yhteistyötä julkisen palvelutuotannon kanssa "ennakoivien hyvinvointipalvelupolkujen" rakentamiseksi. Seuroja yhdistää tarve etsiä uusia seuratyönmalleja (yhteiskuntavastuun ulottuvuus), palvelutapoja.

Yhteishanke mahdollistaa pienen toimijoiden kehittämistoiminnan vertaistuen ja kokemusten vaihdon. Samalla paikallinen ja alueellinen toiminta kytkeytyy osaksi laajempaa kehittämiskokonaisuutta. Palveluita kehitetään yhteistyössä nuorten, julkisen sektorin ja seurojen kanssa. Kaikkien osapuolten osallistuminen mahdollistaa uuden näkökulman ja painotuksen hankkeen toteutukseen.

Päätavoitteena on kehittää ja kokeilla paikallisia seurojen ja kuntien yhteistyöhön perustuvia ennakoivia hyvinvointipalveluita työelämän ulkopuolella olevien nuorten osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi.

Lisätietoja

Kimmo Mäki  
projektikoordinaattori
kimmo.keminlamarit(at)gmail.com
040 848 0539

Janne Salmela  
hanketyöntekijä Kemi 
janne.keminlamarit(at)gmail.com
040 702 0276